วันเข้าพรรษา

          ประเพณีเข้าพรรษาสืบเนื่องมาแต่ต้นพุทธกาลในประเทศอินเดีย เมื่อบรรดาผู้ทรงศีลนักบวช และฤๅษีต่างก็อยู่ประจำที่ในช่วงฤดูฝน เป็นเวลา 3 เดือน พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จำเป็นในช่วงระยะเวลานี้ เพราะเพิ่งเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกโดยเกรงว่าจะไปเหยียบต้นกล้าโดยบังเอิญได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสมัยนิยม พระพุทธเจ้าจึงทรงออกพุทธบัญญัติให้พุทธสาวกปฏิบัติตามประเพณีปฏิบัตินี้ จึงเริ่มอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ โดยสร้างที่พักแบบง่าย ๆ ขึ้นก่อน   
                ดังนั้นการเข้าพรรษา จึง หมายถึง วันที่พระภิกษุ ในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะ ที่คุ้มฝนได้แห่งหนึ่ง ไม่ไปค้างแรมในที่อื่น ตลอด 3 เดือนในฤดู
วันเข้าพรรษานี้ มีความสำคัญต่อ พระพุทธศาสนา และ เป็นวันสำคัญ ของ พระพุทธศาสนา ด้วยเหตุผล ดังนี้
1.พระภิกษุ จะหยุดจาริก ไปยังสถานที่อื่นๆ แต่จะเข้าพัก อยู่ประจำในวัดแห่ง เดียวตามพุทธบัญญัติ
2.การที่พระภิกษุ อยู่ประจำที่นานๆ ย่อมมีโอกาส ได้สงเคราะห์ กุลบุตร ที่ประสงค์ จะอุปสมบท เพื่อศึกษา พระธรรมวินัย และ สงเคราะห์พุทธบริษัททั่วไป
3.เป็นเทศกาล ที่พุทธศาสนิกชน งดเว้นอบายมุข และ ความชั่วต่างๆ เช่น การดื่มสุรา สิ่งเสพติด และเที่ยวเตร่เฮฮา เป็นต้น
4.นอกจากเป็น เทศกาล ที่พุทธศาสนิกชน งดเว้นอบายมุข และ ความชั่วต่างๆ แล้ว ในช่วงเวลาพรรษา พุทธศาสนิกชน ทั่วไป จะบำเพ็ญทาน รักษาศีล ฟังธรรม และ เจริญภาวนา
                ฤดูกาลเข้าพรรษาจะยาวตลอดฤดูฝนเป็นเวลา 3 เดือน ในประเทศไทย พระสงฆ์จะอธิษฐานอยู่จำพรรษาเฉพาะในวัดที่ตนเลือกเท่านั้น และ จะไม่ไปค้างคืนที่อื่นจนกว่าจะออกพรรษาแล้ว
                พิธีฉลองเมื่อถึงวันเข้าพรรษาจะเริ่มด้วยการแห่เทียนไปถวายพระที่วัด สถาบันต่าง ๆ เช่นโรงเรียน และมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานทั้งของรัฐ และ เอกชนก็จะจัด ขบวนแห่เทียน อย่างสวยงามไปยังวัดที่จะถวายเทียนจำพรรษานั้น
                ในวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนจะทำบุญตักบาตร เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม รักษาศีลภาวนา โดยเฉพาะที่เป็นวันธรรมสวนะ มีการถือศีลอย่างเคร่งครัด ชาวพุทธบางคนยังถือเอาวันเข้าพรรษาเป็นเวลาแห่งการตั้งกฎบังคับตนเอง เช่น เลิกสูบบุหรี่ หรือ สมาทานศีล 5 ตลอดพรรษาก็มี

         

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: